Historien / History

Bundgaard på Ravningvej 55 er oprindeligt bygget som et traditionelt landbrug med malkekøer og 25 ha. landbrugsjord.


I 1960érne blev staldene ombygget til svinedrift med svinestier, såvel i de oprindelige stalde som på 1. sal i sydfløjen. Der blev endvidere bygget indvendige kornsiloer og korntørringsanlæg.


Gården var i mange år drevet af Hans Buhl, som havde overtaget gården fra forældrene.

I 2009 overtog vi ejendommen og påbegyndte en ”miljørigtig” modernisering af stuehuset. Huset bliver nu opvarmet med varmepumpe og der er monteret et 12 kW solcelleanlæg i haven. Solcelleanlægget producere årligt ca. 12.000 kw el. Bundgaard har nu også eget miljørigtigt mini- renseanlæg, ligesom de store tagflader sikrer store mængder regnvand, der opsamles til nytte i haven og ved bygningsarbejde.


Vi har valgt Vikingetemaet til navne på vores værelser, da vi forstiller os at i årene 980 – 1000 er det vikingerne der har gået forbi vores gård i Ravning på vej til Ravningbroen. I tidernes morgen var området kendt for store flokke af ravne, og heraf stednavnet Ravning.


Hugin og Munin er i nordisk mytologi Odins to ravne, som hver dag bringer nyt fra alverden. De to ravne fløj hver morgen ud i verden og hver aften kom de tilbage – satte sig på Odins skuldre og fortalte ham, hvad der var sket i den nordiske verden – både gudernes og menneskenes.


De to oldnordiske navne Hugin og Munin betyder Tanken og Mindet. Hugin betyder at komme i hu – på mere nudansk at have i tankerne. Munin betyder han som mindes. Fuglene er altså dem, der tænker mere over tingene og husker længere end almindeligt.


 Og da vi godt kan li’ at skaffe os mere viden og lærdom, var det oplagt at bruge Odin og hans to ravnes navne til vores værelser. Har du lyst, kan du læse lidt mere om Odin her:


Odin er en af de mest fremtrædende guder i den traditionelle nordiske religion; han forbindes i særlig grad med krigslykke (og de i krigen faldne), kongemagt, runemagi, visdom og skjaldekunst. I lighed med de andre nordiske guder er hans funktionsområde meget komplekst, og det er svært at beskrive, hvad han er gud for.

Han omtales i kilderne gerne med andre navne, hyppigt bruges tilnavnet Alfader, andre gange kaldes han Ygg (den frygtelige), et andet navn var Jolner og under det, optrådte Odin som julens gud.


De mange navne afspejler de mange funktioner og roller Odin havde. I myterne beskrives han ofte som en høj, enøjet og gråskægget mand, og på billeder ses han ride på den ottebenede hest Slejpner med spyddet Gungner i den ene hånd, fulgt af ravnene Hugin og Munin samt ulvene Gere og Freke.


Men Odin var formskifter af natur; han havde utallige skikkelser og optrådte ofte i forklædning, som i kvadet om Gråskæg fra Ældre Edda. I myterne beskrives han som besat efter at skaffe sig mere viden og lærdom, og han rejste ofte vidt omkring; enten flyvende som en fugl eller ridende på hesten Sleipner,


De islandske kilder fra middelalderen beskriver ham som asernes overhoved. De udgjorde den vigtigste gudeæt, og i det nordiske verdensbillede var Odin den mest magtfulde konge


History

Recycling and Sustainability

Bundgaard Ravningvej 55 was originally built as a traditional dairy farm and 25 hectares. farmland.

In 1960 the stables were converted into pig operation with pigsties , both in the original stables of 1 floor of the south wing . There were also built inside grain silos and grain dryers .

The farm was for many years run by Hans Buhl, who had taken over the farm from their parents.

In 2009 , we acquired the property and began a "environmental" modernization of the farmhouse. The house is now heated with a heat pump and is fitted with a 12 kW solar power plant in the garden. The solar farm produce annually about. 12,000 kw electricity . Bundgaard has now also own eco-friendly mini-reatment plants, like the large roof areas for large volumes of rainwater collected for use in the garden and the construction work.

We have chosen Viking theme to the names of our rooms when we imagine that in the years 980 - 1000 is the Vikings who have gone past our farm in Ravning on the way to Ravningbroen . In the dawn of time , the area was known for large flocks of ravens, of which the place name Ravning .

Hugin and Munin is in Norse mythology Odin's two ravens , each day brings news from the world . The two ravens flew every morning out in the world and every night they came back - sat on Odin's shoulders and told him what had happened in the Nordic world - both gods and men .

The two Old Norse names Hugin and Munin does the thought and memory. Hugin means to be remembered - the more modern Danish to have in mind . Munin means he was recalled. The birds are all those who think more about things and remember longer than normal .

And when we really likes the need for more knowledge and learning, it was obvious to use Odin and his two ravnes names to our rooms.


Historien

Genbrug og Bæredygtighed